Chiến lược An ninh mạng quốc gia thứ hai của Argentina.

Nghị quyết số 44/2023 Tóm lược Chính phủ - thông qua Nghị quyết số 44/2023 - đã (i) chấp thuận Chiến lược Bảo mật Mạng Quốc gia lần thứ hai ("Chiến lược"); (ii) thành lập Đơn vị Quản lý và Hợp tác An ninh Mạng ("Đơn vị"); và (iii) xác định chức năng của Ban Thực thi Ủy ban Bảo mật Mạng Quốc gia.

Chính phủ gần đây đã chấp thuận Chiến lược nhằm thiết lập nguyên tắc hướng dẫn và mục đích chính sẽ điều chỉnh việc thiết lập quy định quốc gia về bảo vệ không gian mạng.

Chiến lược cung cấp cập nhật về Chiến lược Bảo mật Mạng Quốc gia lần đầu, được chấp thuận vào tháng 5 năm 2019 thông qua Nghị quyết số 829 của Bí thư Bộ Thời đại Hóa và Mạng, và mục tiêu của nó là đối phó với những thách thức mới từ sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ.

Chiến lược được chấp thuận sau quá trình Tham vấn Công chúng bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 và bao gồm đóng góp từ các tổ chức công, tư, học thuật, xã hội dân sự, tổ chức và cộng đồng kỹ thuật.

Chiến lược xác định an ninh mạng là "tập hợp các chính sách và biện pháp nhằm nâng cao mức độ an ninh của cơ sở hạ tầng CNTT," có thể tiềm ẩn mối đe dọa và/hoặc sự cố về an ninh.

Chiến lược cũng nhằm ngăn chặn các sự cố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước, tổ chức, dịch vụ cần thiết và do đó, công chúng.

Ngoài ra, Chính phủ đã thành lập Đơn vị, sẽ chịu trách nhiệm cho việc chuẩn bị, thúc đẩy và giám sát Kế hoạch Hành động Chiến lược. Hơn nữa, đã được định rõ chức năng của Ban Thực thi Ủy ban Bảo mật Mạng Quốc gia, nhằm hoàn thiện một phương pháp toàn diện để đối phó với thách thức an ninh mạng.

Nhấp vào đây để truy cập phiên bản tiếng Tây Ban Nha.

Posted: 2023-10-04 00:11:41
Author: QuocPhong.net's Editor
Cung cấp thông tin quan trọng và cập nhật về an ninh quốc gia.